Obchodní společnost Life Academy s.r.o., se sídlem Praha 4, Ohnivcova 292/7, PSČ 147 00, IČO: 02944537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C 225675.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Life Academy s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“, resp. „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetu, který je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lucie-konigova.cz a negramotnyrodic.lucie-konigova.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lucie-konigova.cz (dále jen „webová stránka“, resp. „webové stránky“), práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupní Smlouva“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní Smlouvy.

1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné mezi smluvními stranami sjednat v Kupní Smlouvě. Odlišná ujednání v Kupní Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a před dispozitivní právní úpravou příslušných právních předpisů.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní Smlouvy. Kupní Smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, a to bez ohledu na sídlo nebo bydliště kupujícího. Kupní Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, slovenském jazyce či anglickém jazyce.

1.5. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, které bylo v účinnosti při uzavření smluvního vztahu s kupujícím.

1.6. Kupující výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při případném použití prostředku komunikace na dálku v souvislosti s Kupní Smlouvou (tj. na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí kupující výlučně sám.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to aktuální nastavení webového rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z příslušného webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, neboť prodávající na jejich správnost při uzavření smlouvy, jakož i při jejím plnění a jakkoliv v souvislosti s ní spoléhá, což kupující bere na vědomí.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu kupujícím je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a potvrzuje, že tak nebude činit.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle 1 rok aktivně nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z jakékoliv kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami (včetně těchto obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy a všech souvisejících poplatků, cel apod. (vždy však mimo balného a poštovného). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti vždy po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není jakkoliv dotčena nebo omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním (doručením) zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případech doručování zboží mimo území České republiky budou prodávajícím aplikovány individuální ceny za doručení/dodání zboží.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi bez výhrad souhlasí. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží - potvrdí" na webového rozhraní obchodu), - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a - informace o veškerých souvisejících nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně i libovolně měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, kupující je povinen před odesláním objednávky prodávajícímu veškeré údaje v ní uvedené pečlivě zkontrolovat. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a bezodkladně začne objednávku zpracovávat.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn, nikoliv však povinen, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah v podobě Kupní Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu za předpokladu, že prodávající objednávku obdrží. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít či je oprávněn kdykoliv zrušit Kupní Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní Smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující vždy (tj. při každé objednávce) souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující vždy sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - v hotovosti před anebo při převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Rypkova 954; - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; - bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti GOPAY s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“); - bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému PayU či PayPal na účet prodávajícího; - bezhotovostně předem platební kartou na účet prodávajícího;

4.2. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Výše nákladů spojených s dodáním zboží (poštovného) se liší dle zvoleného způsobu dodání zboží.

4.3. V případě platby zboží v hotovosti je kupní cena splatná nejpozději při převzetí zboží a v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě jakékoliv bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření Kupní Smlouvy, vždy však před převzetím zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 3.5 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Od smlouvy lze odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od Kupní Smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od Kupní Smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Každé odstoupení od Kupní Smlouvy musí mít písemnou formu a, nestanoví-li zákon či obchodní podmínky jinak, musí v něm být uveden důvod odstoupení, přičemž písemný projev vůle odstoupit od Kupní Smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen, a to formou doporučené zásilky s dodejkou či prostřednictvím e-mailové zprávy. Okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Kupní Smlouvy druhé smluvní straně se Kupní Smlouva od počátku zrušuje a smluvní strany jsou povinny se vypořádat v souladu s aktuálně platnými právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Kupující může pro odstoupení od Kupní Smlouvy použít vzorový formulář obsažený v příloze I. těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní Smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy může kupující zasílat mimo jiné vždy na adresu provozovny prodávajícího specifikovanou v těchto obchodních podmínkách či na adresu elektronické pošty prodávajícího: zakaznicke@lucie-konigova.cz.

5.3. V případě odstoupení od Kupní Smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek se Kupní Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od Kupní Smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na doručení zboží (poštovné) zpět prodávajícímu hradí kupující, dobírky nebudou prodávajícím akceptovány.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od Kupní Smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní Smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.5.8. Podle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku nese kupující při vrácení zboží dle odst. 5.2 obchodních podmínek náklady na dopravu, které jsou nad nejnižší stanovenou hladinou ceny dopravy. Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající toliko nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

6. PŘEPRAVA, DODÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v Kupní Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto jím zvoleným způsobem dopravy. Pokud kupující objednává v rámci jedné objednávky více položek s různou dostupností, platí pro celou objednávku dostupnost a dodání s lhůtou nejdelší.

6.2. Je-li prodávající podle Kupní Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s případným opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na zboží vyplývající z provozu zboží, jeho funkčních vlastností a škod z neodborného či nesprávného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, zásahy či chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pravidla a upozornění, jak s konkrétním zbožím zacházet, obdrží kupující spolu s každou zásilkou

6.5. Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Další práva a povinnosti kupujícího týkající se používání zboží mohou případně upravovat rovněž zvláštní podmínky pro použití zboží vystavené jeho výrobcem.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) je ve shodě s Kupní Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní Smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní Smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní Smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní Smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní Smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní Smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní Smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní Smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny Mindsoft s.r.o..

7.6. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně o zjištění vady informovat zasláním písemného požadavku na uplatnění reklamace, nejlépe společně se zasláním vadného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje čas, kdy prodávající prokazatelně obdržel od kupujícího požadavek na uplatnění reklamace.

7.7. V případě využití splátek: Pokud nezaplatí druhou splátku v době splatnosti, tak majitel má právo si nechat peníze a členovi budou přístupy z členské sekce odebrány.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. V případě nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení jeho povinnosti vyzvednout objednanou zásilku je porušením smluvní povinnosti, které zakládá právo prodávajícího na náhradu škody tím způsobené – jedná se zejména o náklady na poštovné a balné, náklady související s vynaloženým časem souvisejícím se zpracováním objednávky a zásilky, alikvotní náklady na telefon a internetové připojení, náklady na opětovné naskladnění a o manipulační poplatek ve výši 10% z hodnoty objednaného zboží, minimálně však 250,- Kč (dále společně jen „manipulační náklady“). V případě nevyzvednutí zboží odeslaného kupujícímu na dobírku se zboží vrátí zpět na adresu prodávajícího jakožto odesílatele. V takovém případě bude kupující vyzván k úhradě manipulačních nákladů prodávajícím. Pokud platbu odpovídající vyčísleným manipulačním nákladům prodávající od kupujícího neobdrží, bude požadovat po kupujícím náhradu škody. Nebude-li takováto náhrada škody ve lhůtě stanovené prodávajícím ze strany kupujícího uhrazena, věc bude předána k řešení právnímu zástupci prodávajícího nebo přímo příslušné agentuře zabývající se vymáháním pohledávek.

8.6. Kupující je oprávněn zrušit objednávku do 24 hodin po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany prodávajícího, a to bez jakýchkoliv sankcí. Pozdější zrušení objednávky kupujícím je možné pouze v případě, že objednávka ještě nebyla kupujícímu odeslána a po předchozím uhrazení stornopoplatku ve výši 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však částky 250,- Kč (stornopoplatek zahrnuje především paušální náhradu škody za vynaložený čas strávený zpracováním objednávky, náklady a vázání finančních prostředků prodávajícího na zakoupení či naskladnění zboží, resp. alikvotní náklady na telefony a internetové připojení).

 

9. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena: 10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty příjemce; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, 10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, 10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít. 10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a vystavení výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD A INFORMACE O ZÁRUCE

10.1.Reklamaci ohlásit na zákaznický servis na e-mailovou adresu zakaznicke@lucie-konigova.cz.

10.2. V případě reklamace zboží zasílejte na adresu Rypkova 965, Praha 4, 149 00.

10.3. Reklamaci není možné uplatnit po 14 dnech od zakoupení produktu.

10. 4. Reklamované zboží budeme přijímat na základě popsaného důvodu reklamace.

10. 5. Zákazník bude v průběhu reklamace kontaktován e-mailem do 30 dnů.

 

11. Platnost přístupu u audioknih a online pramů

11.1. Platnost přístupu od zakoupení audioknih a online programů je 36 měsíců.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud právní vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z českých obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním právních povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zakaznicke@mindsoft.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho stížnosti. Kupující - spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a považuje za dostatečné sdělení těchto údajů formou zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího umístěných na internetové adrese www.ales-kalina.cz, jakož i formou jejich zahrnutí do těchto obchodních podmínek, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, namísto neplatných ustanovení nastoupí zákonné či obdobné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není žádným způsobem dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo Kupní Smlouvy. Změny a doplňky Kupní Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s Kupní Smlouvou budou řešeny obecnými soudy České republiky.

11.6. Kupní Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. 11.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ohnivcova 292/7, 14700 Praha 4, adresa elektronické pošty zakaznicke@lucie-konigova.cz, telefon +420 602607248. 11.8. Tyto obchodní podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 15.3.2016.

 

PŘÍLOHA I OBCHODNÍCH PODMÍNEK INFORMACE O UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

A.   Vzorové poučení o odstoupení od Kupní Smlouvy Právo odstoupit od Kupní Smlouvy Prodávající nabízí kupujícímu možnost odstoupení od Kupní Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední položku objednávky. Své rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím SMS na zákaznickou linku na tel: 602607248, nebo na email: zakaznicke@lucie-konigova.cz nebo zašlete oznámení na adresu: Rypkova 965, 14900 Praha 4 Šeberov. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (část B. této přílohy), není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy, postačuje zaslat nám sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Důsledky odstoupení od Kupní Smlouvy Pokud odstoupíte od Kupní Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností a dále kromě případných nákladů specifikovaných v obchodních podmínkách). V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte nám proto, prosím, číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. B.   Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy (vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní Smlouvy) Adresát: Lucie Konigova s.r.o. [*] Email: [*] Tel: [*] (tarif pro místní hovory) Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od Kupní Smlouvy o nákupu zboží. Datum obdržení zásilky Jméno spotřebitele Adresa spotřebitele Číslo bankovního účtu, na který máme poukázat peníze zpět (v případě, že jste platil/a dobírkou) Datum Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Life Academy s.r.o., IČO 02944537, se sídlem Ohnivcova 292/7 149 00 Praha 4 – Braník, Česká Republika. Provozuji webovou stránku http://www.lucie-konigova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 602 715 743 nebo na e-mail: zakaznicke@lucie-konigova.cz.

Prohlašujeme

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, telefon, fakturační údaje, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží, zaslání audioprogramů

vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing –  zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokud narazím na zajímavou tvorbu, rád vám jeho práci v e-mailu doporučím. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

fotografická a video dokumentace

Na některých našich živých akcích - školeních, seminářích, apod pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

  • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
  • Facebook
  • Google
  • Česká Pošta
  • Účetní firma

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: zakaznicke@lucie-konigova.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 100 dní.

V některých případech jsem vázana zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek www.lucie-konigova.cz je Life Academy s.r.o., se sídlem Praha 4, Ohnivcova 292/7, PSČ 147 00, IČO: 02944537, DIČ: CZ02944537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C 225675. Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00059593.
Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů včetně případných změn některých zákonů.
Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.
Jaké osobní údaje shromažďujeme
O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

e-mailová adresa (v případě obchodního vztahu ještě: jméno, příjmení, fakturační údaje)

Jak s osobními údaji nakládáme:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.
Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu Lucie Konigova.
Nemám rád spam a dělám vše proto, abych se ho sám nedopouštěl. Všechny zprávy, které rozesílám, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy ode mne nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo mi napište emailem na adresu zakaznicke@lucie-konigova.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018.